அய்யா துணை

 "அய்யா சிவ சிவ சிவ சிவ அரகரா  அரகரா"-உகபடிப்பு 

     

நாகர்கோவில்

 

    

"ஒன்றுக்கு  மலையவேண்டா  முகபரனாதனாணை 
 என்றைக்கு  மலையின்மீதி  லேற்றிய தீபம் போலே
 கன்றுக்குப்  பாலுபோலுங்  கண்ணுக்குப் புருவம் போலும்
என்றைக்கு  மக்காவுங்களிட  மிருந்தரசாள்வேன்"  -  அகிலம்


விந்தையாம் சிந்தையாம் எந்தையாம் உந்தையாம்
வேந்தனை போற்றித் துதி.

 


Er.B.PARTHASARATHI, M.E, (Ph.D), MISTE.,

SENIOR LECTURER, DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING, 

ARUNACHALA COLLEGE OF ENGINEERING FOR WOMEN, 

MANAVILAI, VELLICHANTHAI, 

NAGERCOIL - 629 203. 
Spelling Bee
difficulty level:
score: -
please wait...
 
spell the word:

WordHub
Please wait...
 
Make a Free Website with Yola.